Liên hệ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Trang thông tin này cung cấp các thông tin tổng quát về Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) (“Công Ty”) và dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí của Công Ty. Trang thông tin cũng bao gồm các công cụ trực tuyến giúp cho các khách hàng có thể tự mình thiết lập các giả định về kế hoạch hưu trí, hoặc tham khảo các thông tin liên quan đến tài khoản bảo hiểm hưu trí của chính mình.


Việc truy cập, sử dụng các thông tin và các tính năng được cung cấp trên trang thông tin này sẽ được thực hiện và quản lý theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Việc quý khách truy cập vào trang thông tin này sẽ đương nhiên được xem là quý khách đã đồng ý và cam kết tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện liên quan. Công Ty có toàn quyền thực hiện các sửa đổi, bổ sung đối với những điều khoản và điều kiện này vào từng thời điểm mà không cần phải báo trước, và bất kỳ và tất cả các sửa đổi bổ sung đó sẽ ngay lập tức có hiệu lực áp dụng.


Sử Dụng Trang Thông Tin


Trang thông tin này được thiết lập nhằm mục đích duy nhất để phục vụ cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm hưu trí của Công Ty và không nhằm cung cấp phương tiện cho bất kỳ hoạt động truy cập hoặc phát tán thông tin nào khác.


Quý khách sẽ tự mình chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các nội dung được cập nhật, truy xuất và/hoặc lưu chuyển thông qua trang thông tin và tính hợp pháp của các nội dung hoặc việc sử dụng của các thông tin đó. Trang thông tin này không được thiết lập nhằm mục đích tạo ra phương tiện tuyên truyền, lưu chuyển hoặc phát tán các nội dung đồi trụy, trái đạo đức, xâm phạm sự riêng tư, vi phạm pháp luật, hoặc cho bất kỳ mục đích chính trị nào. Trong mọi trường hợp nếu phát hiện có các thông tin như vậy, Manulife Việt Nam sẽ có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, xóa, ngăn chặn hoặc tổng hợp các thông tin đó và báo cáo lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.


Công Ty không có nghĩa vụ kiểm soát việc đăng tải các thông tin hoặc liên kết có thể dẫn đến việc truy cập đến các trang mạng, diễn đàn hoặc các nguồn thông tin khác, những thông tin hoặc liên kết đó sẽ hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người đăng tải và các rủi ro do việc truy cập hay sử dụng những thông tin hoặc liên kết đó sẽ do quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm. Công Ty không đưa ra và không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc bảo đảm tính hợp pháp, tính khả dụng, và/hoặc độ chính xác của các thông tin có thể tiếp cận được thông qua việc sử dụng trang thông tin này.


An Ninh Mạng


Bất kể Công Ty đã nổ lực tối đa để bảo vệ sự an toàn cho các thông tin được thiết lập, lưu trữ và các giao dịch được thực hiện trên trang thông tin này, quý khách đồng ý và xác nhận rằng mạng internet là không an toàn, và tất cả các thông tin, giao dịch được thực hiện trên trang thông tin này có thể bị xâm phạm một cách bất hợp pháp bởi các bên thứ ba. Công Ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp bảo đảm an ninh mà Công Ty cho là cần thiết để hạn chế việc xâm phạm thông tin bất hợp pháp, tuy nhiên trong mọi trường hợp Công Ty sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường cho bất kỳ và tất cả các tổn thất nào phát sinh từ việc thông tin của quý khách bị bên thứ ba xâm phạm, hoặc lợi dụng cho những mục đích ngoài mong muốn của quý khách.


Công Ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với các thiệt hại hoặc tổn thất mà quý khách có thể gánh chịu do các chương trình gián điệp, mã độc hoặc các loại hình virus máy tính khác được phát tán hoặc lây nhiễm thông qua trang thông tin này.


Bất kỳ và tất cả các thông tin được tạo lập hoặc lưu chuyển thông qua việc sử dụng trang thông tin sẽ có khả năng bị tiết lộ hoặc lưu trữ bởi các bên thứ ba mà Công Ty không kiểm soát. Do vậy, quý khách phải tự mình xem xét và quyết định loại và số lượng thông tin được lưu chuyển thông qua trang thông tin để tránh việc thất thoát thông tin cá nhân. Trong mọi trường hợp, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo mật hoặc bồi thường cho bất kỳ bên nào.


Bản Quyền


Mọi thông tin được tải về, truyền đi, lưu trữ hoặc tạo lập thông qua việc sử dụng trang thông tin đều sẽ thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công Ty. Công Ty có toàn quyền quyết định việc lưu giữ, sử dụng, xóa bỏ và/hoặc ngăn chặn mà không cần có thêm bất kỳ chấp thuận nào khác của các bên liên quan. Bất kỳ và tất cả các hành vi xâm phạm an ninh mạng, truy cập, sao chép, xóa hoặc sử dụng dữ liệu trái phép trên hoặc thông qua trang thông tin này đều sẽ được xem là hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty và sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;


Mọi quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty liên quan đến hoặc có thể tiếp cận được thông qua trang thông tin này sẽ luôn luôn thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công Ty. Trang thông tin này không được thiết lập nhằm mục đích xâm phạm hoặc tạo ra công cụ để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo mật thông tin hoặc bất kỳ quyền và lợi ích nào khác được pháp luật bảo vệ của bất kỳ bên nào. Quý khách không được phép lợi dụng việc sử dụng trang thông tin này để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khác, và trong mọi trường hợp quý khách sẽ phải tự chịu trách nhiệm và bồi thường cho quyền và lợi ích của bên thứ ba bị quý khách xâm phạm trái pháp luật.