In  |  Giúp đỡ  |  Liên hệ  |  A A A  |  English   

Quên mật khẩu

Vui lòng điền mẫu sau để yêu cầu mật khẩu mới.

Tên đăng nhập: *  
Số CMND: *
Ngày sinh: *
Mật khẩu mới: *
Nhập lại mật khẩu mới: *
Nhận mã kích hoạt thông qua: SMS Email (*)
      Số điện thoại di động: *
      Email:


Chú ý quy định mật khẩu:
  • Độ dài mật khẩu ít nhất 8 ký tự.
  • Mật khẩu phải có ít nhất một chữ thường, một chữ IN HOA và một chữ số.
  • Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự đặc biệt !@#$%^&*
  • Mật khẩu không được trùng với tên đăng nhập.
  • Không sử dụng tên hệ thống để đặt mật khẩu.
  • Mật khẩu không được phép sử dụng liên tiếp 4 ký số lặp lại hoặc tăng dần hoặc giảm dần (Ví dụ: 'aaaa’, ‘1234', 'abcd’)

  • Ví dụ: Manu2001@, Hoahongdo1$