In  |  Giúp đỡ  |  Liên hệ  |  A A A  |  English   

Công Cụ Tính Toán Kế Hoạch Hưu Trí

Tên người được bảo hiểm:
Bên mua bảo hiểm
Ngày sinh: (*)  (DD/MM/YYYY)
Số tuổi hiện tại:
Giới tính: (*) male   female
Tuổi nghỉ hưu: (Đối với nữ: Tuổi từ 55 đến 70/ Đối với nam: Tuổi từ 60 đến 70)
Số tiền bảo hiểm: (*) đồng (Từ 30 triệu đồng trở lên)
Mức lương hàng tháng: (*) đồng
Mức tăng lương hàng năm:
Kế hoạch bảo hiểm: Kế hoạch cơ bản       Kế hoạch nâng cao

Phần đóng bởi công ty Phần đóng bởi nhân viên
Phí đóng định kỳ (%Lương) (*)
Phí đóng thêm %Lương:
Khoản tiền nhất định trong năm 1: đồng đồng

Số năm hưởng tiền hưu trí: 15 năm (Lãi suất tích lũy sau khi nghỉ hưu sẽ được
chi trả vào năm cuối của định kỳ nghỉ hưu)
Trợ cấp mai táng: 30 triệu đồng
Hình thức chi trả quyền lợi hưu trí: Phương thức nhận đều
Phương thức nhận một khoản tiền nhất định trong Năm 1 và nhận đều từ Năm 2 trở đi
Năm 1: % Giá trị tài khoản


 
Tổng tiền hưu trí tại thời
điểm nghỉ hưu:
đồng (Giá trị minh họa ở mức lãi suất 8%/năm)
 

  (*) Bắt buộc